Algemene voorwaarden Taxi Armada

De heer A. Sahakian handelend onder de naam Taxi Armada is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60844914 en is gevestigd aan Kramatweg 79E (1095KB) te Amsterdam.

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Taxi Armada.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Chauffeur: De dienstverlener Taxi Armada die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: Taxi Armada.
 6. Diensten: De Diensten die Taxi Armada biedt zijn het vervoeren van Opdrachtgever en diens Reizigers alsmede het verrichten van aanverwante werkzaamheden die verband houden met de Opdracht.
 7. Opdracht:
 8. een Opdracht van een natuurlijke persoon aan een Chauffeur die op een Taxistandplaats reizigers afwacht.
 9. elke Opdracht die zowel mondeling als schriftelijk aan Taxi Armada gegeven wordt in het kader van de Overeenkomst om Diensten te verlenen aan Opdrachtgever.
 10. Opdrachtgever: Het Bedrijf of Consument die Taxi Armada heeft aangesteld, projecten aan Taxi Armada heeft verleend voor Diensten die door Taxi Armada worden uitgevoerd, of waaraan Taxi Armada een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 11. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Taxi Armada, alsmede voorstellen van Taxi Armada voor Diensten die door Taxi Armada aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Taxi Armada waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 12. Reiziger: de natuurlijke persoon die feitelijk door Chauffeur wordt vervoerd.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Taxi Armada, elke Overeenkomst tussen Taxi Armada en Opdrachtgever en op elke dienst die door Taxi Armada wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Taxi Armada aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Taxi Armada is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Taxi Armada niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3   Het Aanbod 

 1. Alle door Taxi Armada gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Taxi Armada is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk ofwel mondeling binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Taxi Armada het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Taxi Armada gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Taxi Armada zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Taxi Armada heeft aanvaard. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het moment dat Taxi Armada is gestart met de feitelijke uitvoering van de Opdracht c.q. Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever een duurovereenkomst aangaat met Taxi Armada, vallen alle losse Opdrachten van Opdrachtgever onder de reikwijdte van deze Overeenkomst.
 3. Taxi Armada is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst die met Taxi Armada wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Taxi Armada wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Taxi Armada is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Taxi Armada met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Taxi Armada van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Taxi Armada kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. Taxi Armada kan het voortzetten van de rit onmiddelijk staken en aldus de Overeenkomst beeindigen, indien de Reiziger dusdanig hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Chauffeur kan worden gevergd dat hij de rit voortzet. Chauffeur kan de Reiziger verzoeken het voertuig onmiddelijk te verlaten.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Taxi Armada ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 6. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Taxi Armada tegen het overeengekomen vergoeding of het tarief weergeven op Taxameter.

7.Ingeval voor aanvang van de Overeenkomst een ritprijs is overeengekomen is Opdrachtgever ingevolge art. 7:411 BW gehouden tot het vergoeden van het redelijke loon van Taxi Armada indien de verschuldigdheid van het loon afhankelijk is van de volbrenging van de Opdracht of het verstrijken van de tijd. Indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen heeft Taxi Armada recht op het volledige loon indien dit in de omstandigheden van het geval redelijk is.

 1. Zowel Opdrachtgever als Taxi Armada kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Taxi Armada nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

 1. Taxi Armada zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Taxi Armada staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Taxi Armada de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Taxi Armada aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Taxi Armada heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Taxi Armada niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Taxi Armada, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de  bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Taxi Armada is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Taxi Armada aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Taxi Armada of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Taxi Armada recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7   Uitvoering Opdracht

 1. Taxi Armada maakt bij de uitvoering van zijn Diensten gebruik van  eigen auto’s, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Taxi Armada kan bij de uitvoering van zijn Diensten slechts het aantal personen en/of bagagestukken vervoeren conform de beperkingen van het voertuig. Indien Reiziger limieten overschrijdt is Taxi Armada gerechtigd de Opdracht op te schorten of te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan Opdrachtgever.
 2. Bij de uitvoering van de Opdracht zorgt Taxi Armada dat hij tijdig voor aanvang van de gevraagde rit aanwezig is op de locatie van Reiziger.
 3. Een Opdracht kan tot 24 uur voor de aanvangsdatum kosteloos geannuleerd worden. Hierna worden kosten in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Het wijzigen van de Opdracht is slechts mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Taxi Armada.

Artikel 8   Verplichtingen Taxi Armada

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Taxi Armada verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Taxi Armada niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Taxi Armada is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Taxi Armada verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Taxi Armada voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Taxi Armada kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Taxi Armada gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Taxi Armada.
 4. Taxi Armada is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.
 5. Taxi Armada  is verplicht de Reiziger naar de bestemming te brengen volgens de voor de Reiziger gunstigste weg: hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger of de Opdrachtgever nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden.
 6. Taxi Armada is behulpzaam bij het in- en uitstappen alsmede het in- en uitladen van de (hand)bagage, tenzij dit om (verkeers)technische redenen niet mogelijk is.
 7. Taxi Armada is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met de boeking van ritten of anderszins. Taxi Armada verwerkt deze gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens.
 8. Taxi Armada is bij gebruik van de Taxameter verplicht de stand van de Taxameter bij het einde van de rit zo lang te laten staan, dat Reiziger zich redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft kunnen stellen.

Artikel 9   Verplichtingen Reiziger

 1. Reiziger is gehouden:
 2. alle redelijke aanwijzingen of instructies opgegeven door Taxi Armada op te volgen.
 3. voorafgaand aan de rit de gordel om te doen. Een boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door de Reiziger kan op deze worden verhaald.
 4. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:
 5. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;
 6. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Taxi Armada;
 7. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;
 8. het gebruiken van rookwaar;
 9. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Taxi Armada zijn werknemers, andere Reizigers, en of derden;
 10. het op enigerlei wijze hinderen van Taxi Armada in de uitoefening van zijn taak.
 11. Wanneer vóór of tijdens de rit omstandigheden aan de zijde van Taxi Armada zich opdoen of naar voren komen, die Reiziger bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem grond hadden opgeleverd de Overeenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Reiziger bevoegd de overeenkomst op te zeggen. De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving van de reiziger en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan door Taxi Armada. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de Overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden.
 12. Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming van de rit te wijzigen; dit met inachtneming dat de Reiziger de bijkomende kosten dient te betalen.
 13. Reiziger is bij het in- en uitstappen van het voertuig niet bevoegd om de deuren van het voertuig te openen, tenzij anders overeengekomen met Taxi Armada.
 14. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig te openen, dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

Artikel 10   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Taxi Armada is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Taxi Armada, Taxi Armada een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten worden de prijzen inclusief omzetbelasting (btw) getoond.
 2. Taxi Armada voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Taxi Armada opgestelde urenregistratie (nacalculatie). Voor Diensten die op basis van spoed of buiten reguliere werktijden op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst.
 3. Tijd ten behoeve van Reiziger(s) wordt aan Opdrachtgever doorberekend. Hieronder wordt verstaan de feitelijke rijtijd, alsmede het wachten op Reiziger indien Taxi Armada op een door Opdrachtgever gewezen tijdstip en locatie aanwezig dient te zijn en Reiziger niet op de aangewezen locatie en tijd aanwezig is.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Taxi Armada haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Taxi Armada is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Taxi Armada.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12   Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 1. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Taxi Armada zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 2. Indien Taxi Armada meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Taxi Armada gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en/of Reiziger en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Taxi Armada de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Taxi Armada verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Taxi Armada tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Taxi Armada op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14   Opschorting en ontbinding

 1. Taxi Armada heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Taxi Armada gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Taxi Armada is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Taxi Armada is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Taxi Armada te vergoeden voor elk financieel verlies dat Taxi Armada lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15   Overmacht

 1. Taxi Armada is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Taxi Armada wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Taxi Armada, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Taxi Armada zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii)verkeersdrukte en files, (iv)gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (v) overheidsmaatregelen, (vi) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) ziekte van werknemers van Taxi Armada of door haar ingeschakelde adviseurs en (viii) overige situaties die naar het oordeel van Taxi Armada buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Taxi Armada is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Taxi Armada alleen geacht te bestaan ​​indien Taxi Armada dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Taxi Armada, is Taxi Armada uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Taxi Armada binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Taxi Armada deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Taxi Armada in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Taxi Armada leidt tot aansprakelijkheid van Taxi Armada, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Taxi Armada. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4.Taxi Armada is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging aan geldstukken, documenten, sieraden of juwelen, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde, tenzij Taxi Armada deze zaken na voorafgaande schriftelijke toestemming in zekerheid heeft bewaard.

 1. Schade aan het voertuig door abnormaal gebruik bij het laden en lossen en/of in-en uitstappen, alsmede schade aan het voertuig veroorzaakt door een derde gedurende de Overeenkomst, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijdens Taxi Armada.
 2. Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor schade aan zaken die Reiziger aan boord van het voertuig heeft gebracht indien opdrachtgever wist of behoorde te weten dat Taxi Armada deze zaken, indien hij de aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord van het voertuig zou hebben toegelaten en waarvoor hij geen bewijs van ontvangst heeft afgegeven.
 3. Taxi Armada sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Taxi Armada is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Taxi Armada voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Taxi Armada geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Taxi Armada.
 5. De inhoud van het opgeleverde advies van Taxi Armada is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Taxi Armada opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Taxi Armada. Taxi Armada is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 6. Taxi Armada staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Taxi Armada verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Taxi Armada vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Taxi Armada binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Taxi Armada.
 8. Reiziger is in beginsel verplicht aan Taxi Armada de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage aan Taxi Armada berokkent, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage. Ook schoonmaakkosten behoren tot de in dit artikel bedoelde vergoeding van schade.

Artikel 17   Geheimhouding

 1. Taxi Armada en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Taxi Armada bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Taxi Armada is verkregen.
 2. Indien Taxi Armada op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Taxi Armada zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Taxi Armada niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Taxi Armada en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18  Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Taxi Armada verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Taxi Armada zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Taxi Armada van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Taxi Armada voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden.

Artikel 19   Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Taxi Armada of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@deluxetaxiholland.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Taxi Armada de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Taxi Armada zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Taxi Armada en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Taxi Armada heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Taxi Armada en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Zaanstad tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 01 mei 2023